Webbplatsredaktör

Hemsidan www.pinkladyeurope.com publiceras av:

Föreningen Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrike
E-post: contact@pinkladyeurope.com

Användning av den här hemsidan styrs av gällande lagstiftning och dessa användningsvillkor.

Trots att Föreningen Pink Lady® Europe gör sitt bästa för att inhämta information från källor som den anser vara tillförlitliga kan den inte garantera att all information eller alla åsikter som presenteras på hemsidan är exakta, tillförlitliga eller fullständiga. Den information och de åsikter som publiceras på hemsidan www.pinkladyeurope.com tillhandahålls av Föreningen Pink Lady® Europe endast i informationssyfte och för personligt bruk. Informationen kan ändras utan föregående meddelande.

Webbhotell

Företaget OVEA är webbhotell för hemsidan www.applen-pinklady.com.
Adress: 59 rue Nelson Mandela 34070 MONTPELLIER.
RCS Montpellier – 441 938 222

Copyright

All otillåten reproduktion eller distribution av information, texter och bilder som finns på denna hemsida är förbjuden. Den franska lagen om immateriella rättigheter godkänner, enligt villkoren i artikel L. 122-5.2 och 3a, ”kopior eller reproduktioner strikt förbehållna för privat bruk av den kopierande personen och som inte är avsedda för kollektivt bruk”, samt analyser och korta citat i syfte att belysa och fungera som exempel. ”All återgivning eller reproduktion, fullständig eller delvis, som görs utan medgivande från författaren eller dennes efterträdare eller övertagare är olaglig” – art. L. 122-4. Sådan återgivning eller reproduktion, oavsett metod, utgör alltså en överträdelse som leder till påföljder i enlighet med artiklarna L. 335-2 och följande i lagen om immateriella rättigheter.

©Corbis – Getty Images – © Subbotina Anna – © Valua Vitaly – Fotolia – Istock – @Blaise Pastor – @Emmanuel Perrin – © Mark Stahl – © Toanet – Masterfile – ©Kzenon – Fotolia – ©RVNW – Fotolia

Databas och säkra data

I enlighet med reglerna är Föreningen Pink Lady® Europe producent och ägare av hela eller delar av databaserna som utgör denna hemsida. Genom att besöka denna hemsida bekräftar du att uppgifterna som den utgörs av är skyddade enligt bestämmelserna i lag nr 98-536 från 1998-07-01. Det är framför allt förbjudet att extrahera, återanvända, lagra, återge, representera eller spara, direkt eller indirekt, på något medium oavsett metod och form, allt eller delar av innehållet i de databaser som finns på hemsidan som du besöker, kvalitativt eller kvantitativt, eller extrahera eller återanvända hemsidan.

Skydd av varumärken och logotyper

All användning av varumärkesnamn och logotyper som hänvisas till på den här hemsidan är förbjuden utan medgivande från rättighetsinnehavarna.

Behandling av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

De uppgifter av personlig karaktär som samlas in på denna hemsida är avsedda att användas av Föreningen Pink Lady® Europe som ansvarar för databehandlingen av uppgifterna. Uppgifterna kan användas av Föreningen Pink Lady® Europe eller andra företag som Föreningen har gett i uppdrag att hantera uppgifterna i informations- eller marknadsföringssyfte.

Föreningen förbinder sig att följa bestämmelserna i den franska personuppgiftslagen (lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

Föreningen Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrike
E-post: contact@pinkladyeurope.com

Sekretess och integritet

Det går inte att garantera sekretess och integritet för information som tillhandahålls via internet. Därför kan elektroniska meddelanden som du skickar till oss avlyssnas och/eller ändras, såväl när det gäller innehåll som ursprung.
Föreningen Pink Lady® Europe frånsäger sig allt ansvar i detta avseende.

Uppgifter som inte är personuppgifter

All icke-personlig information som du överför eller publicerar på hemsidan, via e-post, fax eller traditionell post, kan användas av Föreningen Pink Lady® Europe eller dess dotterbolag för alla ändamål, kommersiella eller på annat sätt, däribland kopieras, delges eller överföras till alla befintliga eller framtida lagringsmedier.

Hyperlänkar och virus

Vi vill uttryckligen påminna om att Föreningen Pink Lady® Europe inte har någon kontroll över eller något ansvar för skapande av länkar till hemsidor utanför www.pinkladyeurope.com eller innehållet på sådana hemsidor. Valet att besöka en annan hemsida via en hyperlänk sker på varje användares eget ansvar. Följaktligen har inte Föreningen Pink Lady® Europe något ansvar för eventuella direkta eller indirekta förluster till följd av åtkomst till en annan hemsida via en hyperlänk.

Det är ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att den hemsida du besöker inte är infekterad av virus eller andra skadliga program.

Föreningen Pink Lady® Europe kan under inga omständigheter hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador till följd av användningen av dess hemsida eller andra hemsidor som den är länkad till.

I enlighet med föreskrifterna i den franska lag 78-17 från den 6 januari 1978 om IT-lagstiftning och tillhörande friheter, har du rätt att få åtkomst till, ändra och radera uppgifter som berör dig.

Villkor för publicering av kommentarer

Författarna ger uttryckligen Pink Lady® rätt att publicera kommentarerna på hemsidan i förhållande till den berörda sidan. Vi kan inte garantera att all framförd kritik publiceras.
Innan du inlämnar kritik på hemsidan www.pinkladyeurope.com måste du först godkänna de användarvillkor som anges här nedan. I och med att du publicerar dina kommentarer godkänner du användarvillkoren, där det bl.a. framgår att:

kommentaren måste begränsas till synpunkter, argument eller intryck som gäller den aktuella sidan

Det är förbjudet att använda termer som kan tolkas som en förolämpning eller förtal mot Pink Lady® eller någon annan fysisk eller juridisk person.

Pink Lady® förbehåller sig rätten att lägga upp, ändra eller ta bort kommentarer.

Användningsvillkor för internetanvändarnas kommentarer

På sin hemsida ger Pink Lady® användarna möjlighet att lämna synpunkter eller kommentarer via ett onlineverktyg.
När en internetanvändare publicerar en kommentar förutsätter det att denne har godkänt och följer dessa användarvillkor.

Kommentarernas syfte

Det främsta syftet med kommentarsverktyget på hemsidan www.pinkladyeurope.com är att ge internetanvändarna möjlighet att bidra med recept och artiklar som de känner till, för att de fritt ska kunna uttrycka sina åsikter i en anda av delaktighet och gemenskap.
Syftet är att ge användarna möjlighet att uttrycka sin åsikt, att respektera andras åsikter och ge dem möjlighet att bilda sig sin egen uppfattning.

Kommentarerna eller synpunkterna får inte:

  • vara kränkande, grova, obscena, stötande, våldsamma eller anstifta till våld, politiska, rasistiska eller främlingsfientliga och allmänt strida mot lagar och förordningar, personers rättigheter eller gott uppförande;
  • användas för personligt eller yrkesmässigt bruk, däribland i marknadsföringssyfte;
  • innehålla personuppgifter.

Moderering

Kommentarerna kan modereras. Det betyder att Pink Lady® förbehåller sig rätten att, utan att behöva ge någon förklaring, inte publicera eller när som helst ta bort kommentarer som innehåller personuppgifter om personen som lämnade kommentaren eller någon tredje part eller som Pink Lady® inte anser tydligt följer hemsidans anda eller de ställda kraven, eller som strider mot lagen och då främst om de innehåller nedsättande, våldsam, rasistisk eller pedofil information, uppmaningar till mord eller självmord eller uttalanden som manar till hat eller diskriminering. Kommentarer som innehåller information som inte har något samband med de aktuella sidorna eller dess författare tas bort.

Pink Lady® kan inte hållas ansvariga för att de väljer att publicera eller inte publicera en kommentar.

Om en person har anledning att tro att en annan person kränker en rättighet som den förstnämnda personen har eller orsakar skada måste personen informera Pink Lady® på följande adress för att Föreningen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder:

Föreningen Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrike
E-post: contact@pinkladyeurope.com

Nyttjanderätt

Användaren godkänner att Pink Lady® kostnadsfritt och exklusivt får använda de kommentarer som användaren har publicerat på hemsidan applen-pinklady.com i samband med den berörda sidan.

Med avseende på det ovannämnda ändamålet omfattar nyttjanderätten:

  • när det gäller rätten till mångfaldigande, direkt eller via en tredje part: att reproducera, låta reproducera, sprida, upprätta en kopia, duplicera eller kopiera ett obegränsat antal dubbletter, i sin helhet eller delvis, gratis eller mot ersättning, på alla format i form av papper, IT-baserat, elektroniskt, ljudbaserat, bildbaserat, optiskt och/eller på något annat befintligt eller framtida medium, genom alla befintliga och framtida förfaranden.
  • när det gäller rätten att framställa, direkt eller via en tredje part. rätten att framställa, låta framställa offentligt, helt eller delvis, gratis eller mot ersättning, genom alla förfaranden såsom på bildskärm eller alla andra förfaranden på alla offentliga eller privata platser.
  • när det gäller rätten att sända, direkt eller via en tredje part, gratis eller mot ersättning: rätten att sända via etermedia, satellit, tv-sändning, alla kabeloperatörsmedia eller andra, befintliga eller framtida, fjärrkommunikationsmedia. Denna rätt innefattar även spridning via de interna nätverken och nätverk som riktar sig till en målgrupp som inte är samlad inom ett företag såsom tele- och internetnätverk.
  • när det gäller härledda rättigheter, direkt eller via en tredje part, gratis eller mot ersättning: rätten att använda, anpassa, justera, ändra, översätta eller låta använda, anpassa, justera, ändra eller översätta, helt eller delvis.

Personuppgifter

Internetanvändaren godkänner att som en del av spridningen av hens kommentarer kommer vissa personuppgifter att visas, nämligen användarens pseudonym (kan ändras när som helst i användarens konto).
Internetanvändarnas kommentarer och personuppgifter samlas in och databehandlas av administrativa skäl och i syfte att sprida kommentarerna.
I samband med detta kan de insamlade uppgifterna överföras till en tjänsteleverantör i syfte att sköta verktyget för kommentarshantering.
I enlighet med den franska personuppgiftslagen (Loi Informatique et Libertés) av den 6 januari 1978, ändrad genom lag den 4 augusti 2004, har internetanvändarna rätt att få åtkomst till eller ändra eller motsätta sig att deras uppgifter bearbetas genom att skicka ett meddelande eller brev till:

Föreningen Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrike
E-post: contact@pinkladyeurope.com