Odlingarna är hem för många fåglar och fladdermöss. Det är viktigt för våra producenter att både locka dit dem och se till att de stannar kvar eftersom de i gengäld hjälper till att bekämpa skadedjur.

Blåmesen

Blåmesen är en stor insektsälskare som till exempel äter larver, bladlöss och skalbaggar Den är också särskilt glupsk trots att den är så liten!

I april och juni, under samma period som äpplena utvecklas, kan de ta sig fram och tillbaka mellan boet och sina födoställen upp till 500 gånger om dagen för att mata sina ungar, vilket betyder att de äter cirka 7 000 insekter bara under denna period!

Rovfåglar

Nattaktiva rovfåglar som olika ugglor är ett betydande rovdjur som livnär sig på gnagare, såsom sorkar, åkermöss, andra möss och mullvadar som kommer för att äta på trädens rötter. Därför är det viktigt att bevara den naturliga balansen i fruktodlingarna.

Fladdermusen

Fladdermusen är en insektsätare och livnär sig på alla typer av mindre flygande insekter (flugor, myggor, nattfjärilar osv.) som den fångar i flykten. En enda fladdermus kan fånga 600 insekter i timmen! Den är till särskilt stor hjälp eftersom den jagar när det börjar skymma och fångar insekter som andra dagaktiva insektsätande rovdjur missar (ollonborrar, nattflyn, äppelvecklare, nattfjärilar osv.)

Skapa en trivsam miljö

Våra producenter låter viss mark ligga i träda, låter det växa gräs mellan raderna i äppelodlingen, planterar häckar med olika träd och buskväxter, sätter upp fågelholkar och ser till att det finns tillgång till vatten.

De här jordbruksmetoderna gör det möjligt för fåglarna att livnära sig på odlingarna och bosätta sig där permanent.

Våra arbetsmetoder
i äppelodlingarna
Betydelsen av den biologiska mångfalden i våra odlingar